Sidste nyt
Turneringsbetingelser
Puljeinddeling og aktuel stilling
Slutspilskampe
Landsfinale 2012
Udskriv kampkort
Spilleplan 2012
Klubkoordinatorer
Bestyrelse
Invitation og tilmelding til årsmødet 2012
Årsmøde referat
Tilmelding 2012
Vedtægter
Links
Tidligere Nyheder
Til forsiden
Arkiv 2012 - Referat fra Årsmøde - Vest Sen/Vet

 

Referat fra Årsmøde lørdag d. 6. oktober 2012 i Herning Golfklubs lokaler
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
*1     Valg af dirigent
- Turneringsledelsen foreslår Carl Rasmussen som dirigent
- Indbydelsen til årsmødet er udsendt til golfklubberne vest for Storebælt med e-mail af 17.09.2012, hvor det efter vedtægterne skal være udsendt senest 14 dage før 06.10.2012
Indbydelsen har endvidere været sat på hjemmesiden fra starten af september 2012
*2     Formandens årsberetning
Ligger som papirkopi ved alle årsmødets deltagere
*3     Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
Ligger som papirkopi ved alle mødets deltagere
*4     Fremtidigt arbejde og budget for 2013
Ligger som papirkopi ved alle mødets deltagere
*5     Indkomne forslag
Der er i overensstemmelse med vedtægterne inden 1. oktober indkommet forslag fra Viborg Golfklub, der foreslår, at der i turneringsbetingelserne tilføjes, at kan den fastsatte dag ikke anvendes skal der anvendes en anden ugedag, dog ikke lørdag-søndag eller helligdag.
*6     Valg af medlemmer til turneringsledelsen
- Jørgen Troels Fabian er på valg, og er villig til genvalg
- John Schiøler Andersen er på valg, og er villig til genvalg
- Turneringsledelsen ønsker at udnytte vedtægternes mulighed for at udvide turneringsledelsen med én person til 5 personer og foreslår Kurt Jensen som nyt turneringsmedlem.
*7     Valg af suppleant til bestyrelsen
- Turneringsledelsen foreslår Finn Lund som suppleant
*8     Valg af revisor
- Hannelore Andersen ønsker ikke genvalg
- Turneringsledelsen foreslår Thomas Gøbel som revisor.
*8     Eventuelt
 
Formand John Schiøler Andersen bød velkommen til 50 deltagere, fra ialt 32 klubber der var repræsenteret.
Ad.1
Bestyrelsens forslag om at vælge Carl Rasmussen som dirigent blev fulgt.
Denne konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt.
Dirigenten gav først ordet til Knud Højsgaard, som oplyste at Herning Golf bane midlertidig er lukket på grund af vand på banen. Spil efter mødet er flyttet til Ikast, hvor der kan spilles til kr. 150,00. DGU-introduktionskort er gældende. Der spilles fra kl. 14:00 med løbende start.
Ad.2
John Schiøler Andersen starter med at mindes Region Øst´s tidligere formand, Ib Andersen, som er afgået ved døden. Ib Andersen har været stærkt medvirkende til et godt samarbejde mellem Region Øst og Region Vest, og har bl.a. fået tildelt DGU´s sølvnål for sit store arbejde med Regionsgolfen.
Der blev holdt 1 minuts stilhed.
Formandens årsberetning:

Regionsgolf-Danmark har i 2012 fået en sponsor.
Efter energisk arbejde fra det af Region Øst – ABCD, vest og Region Vest, Seniorer/Veteraner nedsatte fælles sponsorudvalg fandt Golf-Experten, at de ville have store fordele ved at sponsorere Danmarks Største holdturnering for klubhold, som Regionsgolf-Danmark jo er, og der er underskrevet en kontrakt for 2012 og fremover.
Vores mand i sponsorudvalget Knud Højgaard vil senere i årsmødet orientere om dette.
 
Holdturneringen for Seniorer og Veteraner har i 2012 oplevet en pæn fremgang i antallet af hold, der ønsker at deltage i turneringen, idet der i år var tilmeldt 263 hold (en fremgang på 19 hold i forhold til 2011) i Seniorrækken og Veteranrækken tilsammen, hvilket endnu en gang bekræfter, at vi sammen med Region Øst står for Danmarks uden sammenligning største turnering for seniorer og veteraner.
Det skal dog bemærkes, at 13 klubber efter deres tilmelding meddelte, at de alligevel ikke kunne stille hold.
Dette er det største antal frameldte hold i rækkerne for Seniorer og Veteraner hos Regionsgolf-Danmark, vest og dette er selvfølgelig blevet drøftet i Turneringsledelsen, hvor man enedes om, at fra 2013 gælder, at klubber der framelder efter 1. april, hvor turneringsplanen er udmeldt pålægges en bøde på 500,- kr., svarende til, hvad der også sker i Region ØST.
 
Som bekendt har turneringsledelsen i sin tid meldt ud, at så snart der i en række kan dannes 8 puljer med 4 hold i hver pulje, vil der blive afholdt regionsfinale i den pågældende række.
 
Dette førte som bekendt til, at der allerede i 2009 kunne afholdes regionsfinale i Senior A –, Senior B -, og Senior C – rækkerne, ligesom der blev afholdt regionsfinale i Veteran A -, Veteran B, og Veteran C- rækkerne.
Efter at DGU og Regionsgolfen havde aftalt, at der i 2012 skulle oprettes en Veterandivision med 4 puljer under DGU, og en Veteran-elite række med 2 puljer under ØST og 2 puljer under Vest under Regionsgolfen, har der i 2012 også været afholdt Regions- og landsfinale i Veteran-elite rækken.
 
Derudover Stabiliserede den voldsomme fremgang af de tilmeldte hold i Veteran C sig her i 2012, hvor vi i 2011 havde 21 puljer, og nu i 2012 havde 22 puljer med 4 hold i de 18 puljer og
3 hold i 4 puljer.
Den ulige fordeling af antal hold i puljerne skyldes, at kampprogrammet var offentliggjort inden klubberne trak deres hold.
Ser man på golfsportens historiske udvikling i Danmark er der en hel del seniorer, der nu har nået en alder, som har ført til at de presser på for at komme til at spille med i veteranernes holdturnering.
I Region Vest skulle man hos både Seniorer og Veteraner have kvalificeret sig i holdturneringen-2011 for at spille i A- og B-rækkerne i 2012 medens der har været fri tilmelding til C-rækkerne i 2012, hvor det i Vest er tilladt at have mere end ét hold i en C-række, hvilket ikke er tilladt i Region Øst.
Tilsvarende gælder for A- og B-rækkerne i 2013, hvor man skal have kvalificeret sig her i 2012 for at spille i disse rækker i 2013.
Turneringsledelsen har efter en evaluering af forløbet i 2012 i Veteran C, kunnet konstatere, at når en klub i yderzonen af regionen, hvor klubberne ligger mere spredt, tilmelder mere end 1 hold, da kommer man ved sammensætningen af puljerne til at få alt for store afstande at køre for holdene i puljerne.  
Turneringsledelsen har derfor besluttet, at klubberne vest for Storebælt højst kan tilmelde 2 hold til turneringens C-rækker.
Dette vil kræve en vedtægtsændring, for holdturneringen, og jeg skal derfor anmode årsmødet om at tilkendegive sin stilling i dette spørgsmål.
 
Vi har her i september afholdt Regionsfinaler i Senior A-B-C og Veteran E-A-B-C med efterfølgende Landsfinaler mod vinderne fra ØST på nær i Senior C-rækken, hvor ØST ikke har nok hold.
 
Op- og nedrykning mellem DGU´s divisionsrækker og Holdturneringens A-rækker
Resultaterne fra finalerunderne mellem vinderne af puljerne førte her i 2012 i Senior A-rækken til, at det blev Himmerland og Ribe, der rykker op i 3. division under Dansk Golf Union.(DGU), som de 2 bedste Senior A-hold, der ikke har et 3. divisionshold under DGU i 2013. 
 
Der gælder her de samme regler for divisionsrækkerne under DGU som i Regionsgolfens Senior/Veteran A-, og B-rækker, at en klub ikke kan have mere end ét hold i hver divisionsrække.
En klub kan således godt have både et 1.div.hold, et 2.div.hold og et 3.div.hold.
 
Ned fra DGU´s Senior- 3.division til Senior A rykker i år: Golfklubberne fra Frederikshavn, Aarhus og Vejle
Senior A- og Senior B-rækkens puljer vil fremgå af hjemmesiden, når tilmeldingerne til turneringen-2013 er afsluttet.
 
Veterandivisionen kommer i 2013  til at bestå af flg. hold fra vest:
Aalborg – Ørnehøj - Viborg – Odense – Aarhus – Harre Vig – Horsens og Esbjerg  
 
Turneringslederne i ØST og i Vest har drøftet de ret voldsomme afstande som Veteran-elite klubberne under Regionsgolfen har måttet tilbagelægge her i 2012, og man er blevet enige om og har besluttet, at man i 2013 vil fordoble antallet af elitehold, således at der bliver i alt 4 puljer i Region ØST og 4 puljer i Region VEST.
Herved bliver nettet af deltagende klubber tættere, hvilket skulle føre til kortere kørselsafstande.
 
Veteran-eliterække i VEST i 2013 dannes ved, at der ikke bliver nogen nedrykning fra Veteran – elite-rækken i 2012, sammen med nedrykkerne fra veterandivisionen: Kolding, samt de 8 puljevindere og den bedste 2-er fra Veteran A-rækken i 2012.
 
Veteran-eliterækken i VEST kommer derved til at bestå af:
Hjørring – Herning – Faaborg – Sindal – Viborg – Aarhus – Kolding – Sæby – Struer – Brønderslev – Randers Fjord – Esbjerg – Vejle – Vestfyn – Fanø Vhavsbad - Himmerland
 
Regiongolfens Veteran A-række dannes herefter ved, at der ikke er nedrykning fra nuværende Veteran A, og at puljevinderne fra nuværende Veteran B rykker op sammen med de tre bedste 2-er fra nuværende Veteran B, som ikke allerede har et hold i Veteran A.
 
Veteran A-rækken i VEST kommer derved til at bestå af:
Hirtshals – Nordvestjysk – Blokhus – Holstebro – Lemvig – Sydthy - Norddjurs – Rold Skov – Grenaa – Randers – Skanderborg - Varde – Gyttegaard – Brande – Juelsminde – Vejen – Odder -Fredericia – Sct. Knuds - Svendborg – Sønderjylland - Ribe – Kaj Lykke – Aalborg – Hammel – Trehøje – Odense Eventyr - Lillebælt – Breinholtgård – Henne – Ørnehøj - Toftlund
 
Det er turneringsledelsens opfattelse, at der er basis for den samme udbygning af eliteturneringerne for veteraner, som svarer til den, der tidligere skete for divisionsturneringerne for Seniorgolf.
 
Regionsfinalerne blev i år afholdt i Kaj Lykke Golf Klub søndag den 16. september 2012, og klubben lagde de perfekte rammer til nogle meget spændende og velafviklede finalerunder, hvor vi også var meget heldige med at have godt vejr.
Da vi jo i år har fået den glæde at have Golfexperten som sponsor, stod de for forplejningen til finaledeltagerne under præmieuddelingen, og Turneringsledelsen kunne i den sammenhæng opfordre spillerne til at støtte og omtale Golfexperten godt overfor familie og golfvenner.
 
Resultaterne i regionsfinalen blev:
Senior A:    Himmerland – Ribe          4 - 6
Senior B:    Grenaa - Svendborg         6 - 5
Senior C:    Ørnehøj – Odder              6 – 5
Veteran E: Ørnehøj - Esbjerg             2 - 9
Veteran A: Randers Fjord - Vestfyn  9 – 2
Veteran B: Aalborg – Od.Eventyr      0 – 11 uk
Veteran C: Aarhus – Fredericia           2 - 9
 
Landsfinalerne mellem vinderne vest for Storebælt og Region Øst i Senior A- B og
Veteran A-B-C rækkerne, om det uofficielle danmarksmesterskab i disse rækker, blev afholdt i Midtsjællands Golfklub, hvor Veteranerne om fredagen den 21, september havde samtidig start fordelt på 4 huller medens seniorerne om lørdagen den 22. september startede fortløbende fra hul 1.
 
Landsfinalerne afvikles jo skiftevis øst og vest for Storebælt, og de blev sidste år afviklet
på Fredericias golfbane i Jylland, medens den her i 2012 blev afviklet i Midtsjællands Golfklub, der velvilligt havde stillet deres bane til rådighed sidste år.
Golfklubben havde påbegyndt en ombygning af 2-3 huller i år, hvilket indebar en del entreprenørarbejde på disse huller. Klubben havde på denne baggrund inddraget hullerne fra en del af deres 6-huls bane ved siden af, således at landsfinalens deltagere fik et naturligt flow gennem de 18 huller.
Da klubbens stab samtidig bakkede landsfinalen flot op, og hullerne man spillede på var i meget fin stand, blev landsfinalerne flot afviklet på en spændende og krævende bane.
Vi var samtidig heldige med pænt vejr med kun enkelte byger.
Hovedsponsor betalte for en flot buffet, der fik meget berettiget ros fra deltagerne.
Præmierne blev foruden vandrepokalerne til mestrene suppleret med logobolde til alle deltagerne samt gavekort til mester + runner up fra holdturneringens hovedsponsor Golfexperten.
 
Resultaterne i landsfinalen blev :
Senior A:  Fredensborg – Ribe                  9 - 2
Senior B : Simons – Grenaa                      4 – 7
Veteran E: Frederikssund – Esbjerg         4 - 7
Veteran A: CGC GC – Randers Fjord        6 – 5
Veteran B: Odsherred – Od.Eventyr       11 - 0
Veteran C: Dragsholm – Fredericia          3 – 8
 
Som det har været tilfældet i alle de andre forudgående år stod turneringsledelserne ØST/VEST også for afviklingen af landsfinalerne i de handicapbaserede A-B-C-D rækker, der dog af hensyn til de efterhånden mange hold var blevet flyttet til søndag den 23. september 2012 på Falster Golf Klubs bane med gunstart kl. 9.00
Resultaterne fra alle Regions- og Landsfinaler, samt billederne af de deltagende hold kan ses på Holdturneringernes hjemmeside => www.regionsgolf-danmark.dk
  
Turneringsledelsen for Holdturneringen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt
har i 2012 bestået af John Schiøler Andersen, Knud Højgaard, Jørgen Troels Fabian og Bente Jensen som har varetaget turneringens daglige drift, herunder tilrettelæggelse af rækkernes finalerunder.
John Schiøler Andersen har været formand og kasserer, Knud Højgaard har været næstformand og matchplanlægger, Bente Jensen har været matchplanlægger, og Jørgen Troels Fabian har endvidere varetaget specialopgaven som turneringens webmaster og været Turneringsledelsens medlem i
det af de 3 turneringsledelser for Region ØST, ABCD, vest og Senior/veteran, vest nedsatte fælles webudvalg, der skal sørge for at optimere funktion og anvendelsen af hjemmesiden.
Webudvalget bestående af John Munthe fra Region Øst, Jill Hanghøj fra ABCD, vest og Jørgen Troels Fabian har lovet at samle et indlæg, der vil blive præsenteret senere på mødet.
 
DGU : DGU besluttede i 2009, at formanden for Region Sjælland og formanden for Jysk Fynsk Holdturnering for Seniorer og Veteraner kan deltage i DGU´s repræsentantskabsmøder uden taleret, og det gjorde formanden for Region-Danmark, Øst, John Munthe og undertegnede den 23.-24. marts 2012 på Hotel Grand Park i Korsør. Vi fik her en god mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra landets golfklubber, der som regel er klubbernes formænd.
Det blev også aftalt i 2009 med DGU, at der afholdes et årligt koordinerende møde mellem DGU´s Sports- og Servicekontor og formændene for henholdsvis Region-Danmark, Øst og Region-Danmark, Vest for Seniorer og Veteraner.
Det er dog aftalt med DGU at der kun afholdes koordinerende møde, når der er aktuelle spørgsmål, der skal drøftes, idet der jo ikke er grund til at holde møde for mødets skyld.
I år har vi pr telefon orienteret hinanden om, hvem der rykker ned fra divisionerne, og hvem der rykker op fra Senior A og Veteran-elite.
Jeg vil dog her på årsmødet meddele, at såfremt der er spørgsmål, som deltagerne finder det meget påkrævet at vi drøfter med DGU i forbindelse med samspillet mellem DGU og Regionsgolfen, da er man meget velkommen til at fremkomme med dette, og jeg vil efter samråd med ØST sørge for det videre forløb.
I den sammenhæng har det på tidligere årsmøder været oplyst, at såfremt der skal være støtte til øernes golfklubbers rejse i forbindelse med holdturneringen, skal klubberne i fremtiden sende en evt. ansøgning til DGU´s Ø-fonden.
Turneringsledelsen har besluttet at bistå øernes golfklubber med ansøgningerne til Ø-fonden. Der er dog endnu ikke kommet noget resultat i denne sag.
I holdturneringen i 2012 har golfklubberne på Læsø, Samsø og Fanø modtaget 500,- kr. for hver rejse, de skal foretage til Jylland i forbindelse med en kamp, under forudsætning af, at de henter det gæstende hold, der kommer til dem, ved færgen.
Tilsvarende har de jyske klubber fået 500,- kr for hver kamp, de har spillet på øerne.
 
DGU´s bestyrelse gav i 2010 turneringsledelserne i holdturneringerne for Seniorer og Veteraner 4 af DGU´s kort til greenfeefrit spil på golfbaner, som anerkendelse af det store arbejde turneringsledelserne udfører.
DGU-kortene er stilet til de 3 formænd for henholdsvis Region Øst, Region Vest, Senior og Veteraner, samt Region Vest, ABCD-rækkerne.
Det fjerde kort går på tur mellem de 3 turneringsledelser gives til én af næstformændene i de 3 turneringsledelser, hvor det i 2011 har været Region VEST, Seniorer og Veteraner, der fik det.
I 2012 har det været næstformanden i ABCD vest, der har haft det, og i 2013 bliver det næstformanden i Region Øst, der får det.
 
Turneringsledelsen i Region-Vest, Seniorer og Veteraner har fundet det rimeligt, at vi i vores budget afsætter en godtgørelse for 10 x greenfee til hvert medlem i turneringsledelsen, der bl.a. bliver brugt i forbindelse med banebesigtigelser.
Som det ses af turneringens regnskab er dette et pænt beløb, der belaster turneringen.
Situationen er således, at såfremt flere i turneringsledelserne for holdturneringerne i ØST og VEST skal have kort til greenfee-frit spil, skal golfklubberne indsende forslag om dette til DGU´s bestyrelsesmøder, hvor det så skal vedtages.
 
Turneringsledelsesmøder:
Der har været afholdt 2 ordinære turneringsledelsesmøder i oktober 2011 og i februar 2012.
Turneringsledelsen har besluttet at udvide og udbygge samarbejdet med ØST/VEST, og der har været Ø/V-møde med Golfredaktionen i januar 2012, Ø/V-webmøde i marts 2012 og et større Ø/V-møde i april 2012 i Kalundborg, hvor medlemmer med ledsagere i de 3 turneringsledelser var samlet. Derudover var der et Ø/V-webmøde i Trelleborg i juli 2012.
 
Traditionen tro, var der også et mindre ØST/VEST møde i forbindelse med landsfinalen for Seniorer og Veteraner i Midtsjællands Golfklub i september 2011, hvor ØST var matchleder og VEST hjalp med matchafviklingen.
På de ordinære turneringsledelsesmøder har man bl.a. drøftet erfaringerne med, at klubberne selv kunne aftale og vælge hvilken dag, de ønskede at spille i den uge, der var afsat til deres indbyrdes kamp. Det har heldigvis vist sig, at klubberne har administreret dette godt, og det har også vist sig udmærket, at såfremt klubberne ikke kunne blive enige er det hjemmeklubben, der bestemmer, hvilken dag kampen skal spilles.
 
Det er nok også lige på sin plads at gentage fra sidste årsmøde, at på ØST/VEST møderne blev det allerede i 2010 besluttet, at landsfinalerne fremover skal afholdes over 2 dage på grund af den store tilslutning fra landets golfklubber, og af hensyn til folk, der stadig arbejder, vil det være hensigtsmæssigt, at Seniorer og Veteraner spiller om lørdagen og ABCD-rækkerne om søndagen.
 
På ØST/VEST møderne mellem turneringsledelserne for Seniorer/Veteraner i ØST/VEST, og ABCD vest har man ligeledes bl.a. gennemgået rammerne og turneringsbestemmelserne for holdturneringerne og afvikling af holdturneringerne, således at de skulle være ens på begge sider af Storebælt, bl.a. således at der er ens baggrund for at klubberne kan mødes og afholde landsfinaler.
 
Det har også i løbet af 2012 vist sig, at der er nogle turneringsbetingelser, der kan forbedres og tydeliggøres, ligesom der har vist sig i enkelte tilfælde at være uoverensstemmelse, mellem hvad der står i betingelserne i Region Øst i forhold til, hvad vi i Vest har stående.
De ting der er, vil turneringsledelsen rette og drøftet med Region Øst, til brug for udarbejdelsen af turneringsbestemmelserne for holdturneringen i 2013.
 
Der er via hjemmesiden og e-mail foregået en livlig korrespondance mellem de 3 turneringsledelser for at koordinere turneringsbetingelser og samarbejde omkring løsning af fælles opgaver.

En administrativ forskel ved administrationen af holdturneringen i ØST og Vest er, at turneringsledelsen i Senior/Veteran, vest går meget efter at fungere som matchkomite i henhold til golfreglerne, hvor der i golfregelregel 33-1 står ”Komiteen skal fastsætte de betingelser, efter hvilke en turnering skal spilles”
Ser man på et uddrag fra håndbog for turneringsledere som DGU har udgivet står der under Bestemmelser => ”skal” Regler, betingelser og bestemmelser, som ikke kan eller må fraviges, og dermed skal følges, f.eks. Golfregler fra Royal and Ancient.
 
På årsmøderne for Senior/Veteran, vest hører turneringsledelsen selvfølgelig efter gode råd og forslag fra forsamlingen, og beslutter ud fra dette, hvad der skal stå i turneringsbetingelserne. Og så er det jo i øvrigt årsmødet, der på god demokratisk vis vælger, hvem der skal sidde i turneringsledelsen.
 
I ØST har man en mangeårig tradition for, at det er årsmødet, der bestemmer, efter hvilke regler holdturneringen skal afvikles, og dette fører jo til, at turneringsledelserne indbyrdes må gå positivt ind i arbejdet med at få så god overensstemmelse mellem turneringsbetingelserne som muligt.
 
Holdturneringens Sponsor.
Da Regionsgolfens mangeårige sponsor Royal Unibrew ophørte med sit sponsorat i 2010 nedsatte
Turneringsledelserne fra Senior/Veteran, vest- ABCD vest og Region Øst et sponsorudvalg, der arbejdede meget hårdt i en vanskelig tid for at få en sponsor, der også kunne se en fordel i at sponsorere Danmarks ubetinget største turnering for klubhold, som Regionsgolf-Danmarks holdturneringer jo er.
Dette udvalg har afholdt flere møder og hvert af dets medlemmer har hver især haft drøftelser med aktuelle firmaer.
Det var derfor glædeligt at der blev indgået en sponsoraftale i oktober 2011 med Golfexperten, der nu er Regiongolf-Danmarks hovedsponsor, og aftalen er ind til videre gældende frem til udgangen af 2014.
 
 
Hjemmesiden (IT):
 Vi har nu arbejdet med Regionsgolf-Danmarks fælles hjemmeside www.regionsgolf-danmark.dk i de sidste par år, og det har været en stor administrativ hjælp, hvor vi i turneringsledelsen har den glæde, at flere og flere fra golfklubberne anvender og arbejder seriøst og godt med hjemmesiden,
 
På forsiden kan man klikke ind på enten ”ØST” eller ”VEST” alt efter, hvad man har brug for
 
Det skal endvidere bemærkes, at når regionerne er blivet enige om ændringer til hjemmesiden, er der indgået en aftale med programmør, der tidligere har stået for udarbejdelse af programmerne til hjemmesiden. Regionerne deler udgifterne til hans løn.
 
Overgangen til hjemmeside for Seniorerne og Veteranerne her i vest er således forløbet hensigtsmæssigt ikke mindst takket være vores webmaster Jørgen Troels Fabian, der ihærdigt har hjulpet alle klubkoordinatorerne, der henvendte sig, ved personligt at give dem råd og vejledning til at komme i gang, således at de kan klare sig selv fremover.
Det er i øvrigt Turneringsledelsen opfattelse, at det er en udmærket ide, at der både i ØST og VEST er blevet etableret et korps af klubkoordinatorer, som har gode faglige kompetencer, og som kan klare evt. problemer derude, hvor de evt. kan være blandt holdkaptajner og klubsekretærer.
Det er hensigtsmæssigt for en rationel og hurtig administration af holdturneringen, at det ikke hele tiden er turneringsledelsen, der skal anvende ressourcer på at klare problemer, der lige så godt kan klares derude.

Turneringsledelsen føler derfor, at der er en fin goodwill ude i klubberne, og vi føler, at vi er ved at være over alle børnesygdommene, som der jo normalt er, når man indfører et nyt system.
Der har i turneringsårets løb været afholdt møder mellem holdturneringernes webudvalg og holdturneringens superwebmaster for at etablere hensigtsmæssige ændringer til hjemmesiden www.regiongolf-danmark.dk .
Jeg kan meddele, at webudvalget, vil gennemgå de væsentligste funktioner i hjemmesiden sammen med de oftest rejste spørgsmål, der har været i løbet af året, efter afslutningen af ABCD-årsmødet.
 
Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis skal det bemærkes, at det er en stor glæde for turneringsledelsen, at kunne konstatere den store tilslutning til holdturneringen, samt at modtage de mange positive tilkendegivelser fra de deltagende spillere.
 
Vi glæder os allerede til næste år. Tilmeldingsbrev og tilmeldingsblanket til holdturneringen i 2013 bliver sendt ud i oktober 2012 med tilmeldingsfrist lørdag den 15. december 2012 med besked om, at man skal tilmelde sig på den nye hjemmeside www.regionsgolf-danmark.dk
 
Med oprettelsen af den udvidede Veteran-elite række forventer vi, at tilmeldingerne til Veteran C-rækken medfører færre puljer, og at vi så kan reducere kørselsafstandene i puljerne.
 
                                         Nyborg, den 1. oktober 2012
John Schiøler Andersen
Formand for Regionsgolf-Danmark, vest
for Seniorer og Veteraner
I C-rækkerne har man kunnet tilmelde flere hold i Vest. John Munthe formand i Øst oplyser, at der i Øst kun kan tilmeldes 1 hold, da der er færre klubber.
Turneringsledelsen i Vest har ønsket at sætte loft på 2 hold i C-rækkerne, da der i forbindelse med finalespillet har været op til 16-dels finale, og det kan være svært at finde så mange klubber, der vil være vært.
Da der er tale om en vedtægtsændring lægger J.S. dette ønske ud til forsamlingen til kort debat, og kommentarer fra Mogens Hyttel, Odense, Arne Mølholm, Gyttegård, Michael M. Pedersen, Comwell, Peter Skaarup, Viborg og Carl Rasmussen, Odense, der ikke ønsker at begrænse tilmelding i C-rækkerne. De pgl. Udtrykker at spillerne er meget glade for at spille Regions-golf og komme ud og møde andre spillere.
Peter Skårup, Viborg mener at det skal være let at komme ind, men svært at komme ud. Man må stille med det hold, man nu kan finde. Det oplyses at der i 2013, vil være administrationsgebyr, såfremt en klub trækker et hold efter 1.april
Konklusion: Et overvældende flertal i forsamlingen er imod begrænsning for tilmelding i C-rækkerne, og der ændres derfor ikke i vedtægterne. Klubberne kan stadig tilmelde de hold i C-rækkerne, de ønsker.
Når man skal tilmelde hold til 2013 vil der være en blanket på hjemmesiden, hvor man også kan se, hvem der er rykket hhv. op - og ned. Resultaterne sendes også ud til de respektive klubber, så de kan se placeringerne.
J.S. oplyser, at formændene for turneringsbestyrelserne kan tilmelde sig DGU´s repræsentantsskabsmøde, hvor de dog ikke har taleret.
Udover Regionsgolfens tilskud til øerne på kr. 500,00 har DGU en ø-fond, som bestyres af Jan Rud. Der kan ved henvendelse til ham sendes en ansøgningsformular til klubberne.
Michael Schreiber, Horsens spørger om man fra centralt hold kan søge færgeselskaberne om billigere pris. Det vil nok være usandsynligt.
Finn Lund, Vejle spørger til spærrereglerne i turneringsbetingelserne.
John Munthe forklarer, at der har været problemer i Øst, og det har været medvirkende til at der er indført de omtalte spærreregler.
Hertil er kommentarer fra flere klubber: Knud Petersen, Holstebro, at han har oplevet at man i nogle klubber skifter holdet, der er nået til finalen, ud med bedre spillere.
Peter Skaarup udtaler at det er svært at holde for snyd, og Gurli Lautrup, Randers mener at klubkoordinator og holdkaptajn må være ansvarlige.
Med diverse kommentarer godkendes formandens beretning med applaus.
Ad.3
Regnskab:
J.S. fremlagde og gennemgik regnskab for 2012. Driftsresultatet udgjorde et beløb på kr. 7.697,56.  Hertil skal lægges et beløb på kr. 11.088,00 fra Sponsor.
Regnskabet blev efter nogle få bemærkninger godkendt.
 Ad.4
Budget:
Det fremlagte budget gav en del debat. Der var budgetteret lavt med 220 tilmeldinger for 2013. Flere af de tilstedeværende gav udtryk for at dette var for lavt, og at der ikke skulle være begrænsninger i tilmeldinger af C-hold. Enkelte foreslog at sætte gebyret op med 100 kr.
Det viste sig at der havde indsneget sig en regnefejl i budgettet. Nyt budget vil blive udfærdiget.
Ad.5
Indkomne forslag:
Viborg Golfklub har indsendt forslag om, at der i turneringsbetingelserne indføres:
Spille tidspunkt.
Vi kunne forestille os at turneringsbestemmelserne får den tilføjelse, at kan den fastsatte dag ikke anvendes, skal der anvendes en anden ugedag dog ikke lørdag søndag eller helligdag.
Begrundelsen er den: At det er stort set umuligt at samle et hold i en weekend og på en helligdag, og holdet bliver nødt til at melde fra med tabt kamp til følge.
Den aktuelle situation har i sær været gældende for Himmerlands golfklub, hvor det oftest er husejerne der danner holdet, og som følge deraf kommer fra forskellige dele af landet, og derfor ønsker at spille i Weekenden.
Personligt har jeg været i den samme situation for senior C, men da valgte holdkaptajnen at vi begge aflyste og dermed udlignede vores indbyrdes stilling.
Turneringsledelsen svarer:
Da det tidligere er ændret fra en fast dag til en uge, hvor holdkaptajnerne kan aftale spilletidspunkt, kan turneringsledelsen ikke gå ind for forslaget.
Mogens Hyttel, Odense ønsker ikke flere begrænsninger lagt ind i betingelserne og Gurli Lautrup, Randers fortæller ar de spiller fast om fredagen, med mindre modstanderne ikke kan denne dag.
Det er i bestemmelserne opført: kan der ikke opnås enighed, er det hjemmeklubben, der fastlægger spilletidspunktet.
Ad.6
Valg af medlemmer til turneringsledelsen:
- Jørgen Troels Fabian er på valg, og er villig til genvalg. Blev genvalgt.
- John Schiøler Andersen er på valg, og er villig til genvalg. Blev genvalgt.
- Turneringsledelsen ønsker at udnytte vedtægternes mulighed for at udvide turneringsledelsen med én person til 5 personer på baggrund af det stigende arbejdspres, og foreslår Kurt Jensen som nyt turneringsmedlem.
Kurt Jensen, Hals Golf Klub, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen består herefter af:
John Schiøler Andersen
Knud Højsgaard
Bente Jensen
Jørgen Troels Fabian
Kurt Jensen
Ad.7
Valg af suppleant:
Turneringsledelsen foreslår Finn Lund, Vejle Golfklub, som blev valgt.
Ad.8
Valg af revisor:
Hannelore Andersen ønsker ikke genvalg og
Turneringsledelsen foreslår Thomas Gøbel, Odense Golfklub, som blev valgt.
Ad.9
Eventuelt:
Knud Højsgaard oplyste under evt., at der er en sponsoraftale med Golfexperten, som løber til- og med 2014, og opfordrer klubber og spillere at støtte sponsoren.
Der har været flere tiltag på området, men det er ikke nemt. Der er pt. forhandlinger i gang med et landsdækkende firma.
Karin fra Nordborg fortæller om DGI´s landstævne i Esbjerg i 2013, hvor der også er golf på programmet.
John Schiøler Andersen afslutter mødet med en tak til klubberne for deres deltagelse, og dirigenten takker for god ro og orden.
Bestyrelsen  
 
 
 
 

 Sponsor Titel
Sponsor Titel